Refundacja składek na ubezpieczenie

PIENIĄDZEjpgRefundacja składek na ubezpieczenie społeczne


Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

refundację składek na ubezpieczenia:

  • emerytalne
  • rentowe

 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.

Działalność gospodarcza - środki na rozpoczęcie

Praca-dla-sekretarki-kuku-plDziałalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna może prowadzić działalność gospodarczą na swój własny rachunek. Dodatkowym dla niej udogodnieniem jest możliwość otrzymania dotacji na jej rozpoczęcie. Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia)-aksymalna kwota wsparcia w przypadku działalności rolniczej wynosi 7.500 EUR,albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli: