Działalność gospodarcza - środki na rozpoczęcie

Praca-dla-sekretarki-kuku-plDziałalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna może prowadzić działalność gospodarczą na swój własny rachunek. Dodatkowym dla niej udogodnieniem jest możliwość otrzymania dotacji na jej rozpoczęcie. Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia)-aksymalna kwota wsparcia w przypadku działalności rolniczej wynosi 7.500 EUR,albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 

 • nie korzystała ze środków Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
 • posiada status niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • nie korzystała ze środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • pożyczka została spłacona albo w całości umorzona,
 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest możliwe pod warunkiem, że upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą.

Jak ubiegać się o takie dofinansowanie?

Wniosek  składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu. W imieniu Starosty Raciborskiego zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, mieszczący się przy ul. Klasztornej 6, www.pup-raciborz.pl

Jakie elementy powinien zawierać twój wniosek?

 • kwotę dotacji
 • rodzaj planowanej działalności
 • kalkulację kosztów
 • harmonogram zakupów
 • przewidywane koszty i dochody z działalności
 • proponowane formy zabezpieczenia dotacji (np. poręczenie, zastaw, weksel, hipoteka), oraz wkład własny

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Po zakończeniu negocjacji Starosta podpisuje umowę z wnioskodawcą.

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy;
 • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie Starosta przekaże środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej;
 • kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. Wtedy wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia staroście kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

Wniosek i informacje osoba wykonująca działalność gospodarczą oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, przekazują w formie dokumentu elektronicznego lub w formie dokumentu pisemnego. Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa dofinansowań i refundacji. Dla mieszkańców naszego regionu podajemy również numery telefonów Śląskiego oddziału PFRON, gdzie można otrzymać szczegółowe informacje: 32 786 96 07, 32 786 96 13, 32 786 96 08, 32 786 96 06 lub na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu: www.pup-raciborz.pl w okienku – niepełnosprawni.

Pobierz wniosek na rozpoczęcie działalności - Wn-O - Pobierz

 

 

 

Podstawa prawna:

 


1.Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z 2015 r.


2.Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz.1403).t.j. z 12 grudnia 2014r.

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej