Refundacja składek na ubezpieczenie

PIENIĄDZEjpgRefundacja składek na ubezpieczenie społeczne


Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

refundację składek na ubezpieczenia:

 • emerytalne
 • rentowe

 

Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.

 

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą oraz niepełnosprawny rolnik albo rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składa funduszowi odpowiednio:

 • miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, stopniach niepełnosprawności,
 • wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc.

Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności i począwszy od wniosków za miesiąc czerwiec 2011r. będzie następująca:

 1. 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2. 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3. 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?...

Osoba, która zamierza starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne powinnna zarejestrować się i złożyć odpowiedni wniosek w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracji dokonuje się przy składaniu wniosku po raz pierwszy, co wymaga przekazania łącznie z formularzem wniosku dodatkowych informacji o wnioskodawcy (nazwa, adres, NIP, REGON itd.). Pełny wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce „Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą” na stronie internetowej PFRON-u (POBIERZ)
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego.

Wniosek musi zostać złożony w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych). Kwota refundacji jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika


Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Są to składki:

 • emerytalno-rentowe
 • wypadkowe,
 • chorobowe,
 • macierzyńskie


Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres.Wysokość składek jest naliczana i opłacana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jak wygląda procedura ubiegania się o wsparcie?...

Osoba uprawniona która zamierza starać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne powinna zarejestrować się i złożyć odpowiedni wniosek w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rejestracji dokonuje się przy składaniu wniosku po raz pierwszy. Pełny wykaz informacji, które należy złożyć, aby dokonać rejestracji, znajduje się w zakładce "Rejestracja niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika" na stronie internetowej PFRONU-u (POBIERZ)
Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego.
Wniosek musi zostać złożony w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał (zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników). Kwota refundacji jest przekazywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

 

1. Kliknij i pobierz wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne WN-U-G


2. Kliknij i pobierz wniosek niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne rolników WN-U-A

 

 

 

Podstawa prawna:

 1.Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, Nr 123, poz. 776), tekst jednolity z 2015 r.


2.Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz.1403).


3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 26.11. 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1754 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych