ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - 12.05.2005r.

zebranieeDnia: 12.05.2004r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia. Podjęto próbę zdiagnozowania potrzeb środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych. Ustalono ,że trzeba zebrać potrzebne informacje. Dane te powinny zawierać: ilość osób niepełnosprawnych z Raciborza i powiatu z podziałem na wiek ( dzieci , młodzież i osoby dorosłe )i rodzaj niepełnosprawności.

Następnie zebrano informacje dotyczące organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym działających na terenie Raciborza. Ustalono , że trzeba stworzyć bazę tych organizacji.

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - 11.03.2004r.

zebranie w pracy-665x309Dnia: 11.3.2003 r. na zebraniu członków Stowarzyszenia p. prezes wygłosiła swoje expose , w którym przedstawiła swoje plany dotyczące funkcjonowania i działalności Stowarzyszenia oraz przedstawiła w nim swoje dotychczasowe działania i zaangażowanie społecznika na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na tym zebraniu dokonano również zmiany we władzach Stowarzyszenia. Zmiana dotyczyła Komisji Rewizyjnej. Odwołano p. Józefę Kielak ze stanowiska przewodniczącej , przewodniczącą została zaś p. Teresa Wilczyńska.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Prezes p. Barbara Seredyńska zaproponowała zebranym wzór deklaracji przynależności do Stowarzyszenia. Po twórczej dyskusji zaakceptowano wzór deklaracji członkowskiej.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

rolkaDnia: 11.11.2003r. na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zaakceptowano wcześniej opracowany przez członków Stowarzyszenia Statut , który określał cele działania i w jaki sposób Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele , oraz o prawach i obowiązkach członków.

Na tym zebraniu podjęto także ostateczną wersję Logo Stowarzyszenia , które było pomysłem p. Barbary Seredyńskiej.

Zaakceptowano również pomysł i treść ulotki informacyjnej Stowarzyszenia , autorstwa p. Jerzego Wiśniewskiego oraz p. Tomasza Szkwary.

HISTORIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA

embrionjpgStowarzyszenie Na Rzecz Integracji „ Podaj Rękę" zostało powołane do życia dnia: 03.11.2003r. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób niepełnosprawnych , rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych , pedagogów oraz ludzi , którym nie są obce problemy i trudności na jakie napotykają w życiu osoby niepełnosprawne.

Podczas zebrania założycielskiego ustalono , że Stowarzyszenie będzie nosiło nazwę: „PODAJ RĘKĘ" , a także , że podstawowym działaniem dla Stowarzyszenia będzie wspieranie osób niepełnosprawnych w naszym środowisku.