Podstawowe informacje dla pracodawców

przesladowanieUprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Prawo do zwolnienia z wpłat

Prawo do  zwolnienia z obowiązkowych miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy:

 • pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi odpowiednio 6% lub
 • pracodawcy zatrudniającego mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • pracodawcy prowadzącego zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość,
 • placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.

 (art.21 i 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)


Dofinansowanie nie przysługuje:

 • do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych. Przykładowo jeśli wynagrodzenie pracownika w całości jest finansowane ze środków publicznych, wówczas dofinansowanie miesięczne do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje.
 • pracodawcy, który nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, pomimo zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • pracodawcy posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON do czasu ich uregulowania.

Pracodawca, który chce skorzystać z pomocy musi się zarejestrować w PFRON.

Możliwość zwrotu kosztów, poniesionych przez pracodawcę, na adaptację pomieszczeń zakładu pracy i przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych

O taki zwrot może ubiegać sie pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne i przystosować dla nich stanowisko pracy. Przy czym osoby te muszą być:

 • bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • pozostającymi w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeśli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

 Warunki udzielenia dofinansowania:

 • zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów,
 • uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty,
 • zatrudnianie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej.

Wydatki, które mogą być objęte refundacją:

 1. koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. koszty adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowania w zakładzie pracy,
 3. koszty zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 4. koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-3,

Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy.

Zwrot w.w. kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zwrot kosztów to maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, www.pup-raciborz.pl

(art. 26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu , może otrzymać na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Warunki udzielenia pomocy:

 • zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów,
 • poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy,
 • uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionej osoby na tym stanowisku,
 • zatrudnianie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej. 

Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy nie może byc wyższa, niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty. Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z  dokonaną przez niego wyceną.

Refundacja obejmuje:

 • udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna;
 • kwotę niepodlegającego odliczeniu czyli: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego,

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6 www.pup-raciborz.pl

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, jednocześnie wzywając go do negocjacji szczegółowych warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Dokumentacja zobowiązań wynikających z umowy


Pracodawca zobowiązany jest przedstawić staroście w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z kosztów pełną dokumentację zobowiązań określonych umową:

 • kopia umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy,
 • zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji,
 • kopie dowodów ich poniesienia.

Niezbędne jest również uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Pracy


Warunkiem niezbędnym przyznania refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, o którą występuje starosta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez pracodawcę dokumentacji wymienionej wyżej. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy starosta przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Refundacja kosztów zatrudnienia osoby pomagającej osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy

 Warunki udzielenia pomocy:

 • zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą,
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wskazującego konieczność zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu pracownikowi w miejscu pracy.

Wydatki, które mogą być objęte refundacją: 

 1. koszty wynagrodzenia zatrudnionego pracownika pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku.

(Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.)

 Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,  Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, www.pup-raciborz.pl

Refundacja kosztów szkoleń

Możliwość ubiegania się o refundację poniesionych przez pracodawcę kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

( Szkolenie osób niepełnosprawnych może organizować także pracodawca. Na jego wniosek poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być refundowane ze środków PFRON do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.)

 

Rodzaj szkolenia: Typ przedsiębiorcy:    mały     średni        duży

 • szkolenie ogólne                                 80% ,     80%         70%
 • szkolenie specjalistyczne                     55%,      45%         35%

 

(art. 41 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

 

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Pracodawca składa wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Najczęściej są to: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie  właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Dla powiatu raciborskiego jest to Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, www.pup-raciborz.pl

Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Prawo do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – w części wynagrodzenia nie finansowanej ze środków publicznych - nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiagajacemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Pracodawcy, który zatrudnia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników lub pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, przysługuje miesięczne dofinansowanie.

 

Od 1 kwietnia 2014r. będą obowiązywać takie same kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym i chronionym

1800 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1125 zł z umiarkowanym

450 zł z lekkim stopniem.

Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł.

 

 

Wniosek składa się do PFRON bądź do właściwego terenowo dla siedziby pracodawcy Oddziału PFRON. Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów musza zarejestrować się w Funduszu, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dostępu do systemu informatycznego. 

W celu uzyskania dofinansowania pracodawcy składają miesięczne wnioski o wypłatę dofinansowania (Wn-D) wraz z załącznikiem (INF-D-P) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy. Do wniosku należy załączyć także Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( INF-O-PP).

Szczegóły na stronie www.pfron.org.pl

Aby pracodawca mógł ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego, pracownik ten musi posiadać ważny dokument potwierdzający jego niepełnosprawność.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa dofinansowań i refundacji.

(art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

od 1 marca 2011r. pracodawcy stracili możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy posiadają ustalone prawo do emerytury.

Powyższa zmiana podyktowana jest wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zobowiązuje PFRON do ich realizowania.


Brak możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników posiadających ustalone prawo do emerytury, w żaden sposób nie zobowiązuje pracodawców do rozwiązywania stosunku pracy z tymi osobami.

 

 

Akty prawne, dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.  OTWÓRZ