Pomoc informacje ....

Znajdziemy tutaj informacje na temat Pomocy społecznej, Form udzielanej pomocy oraz Świadczeń rodzinnych.

Podkategorie

 • Pomoc społeczna - informacje ogólne

  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Czytaj wiecej ...

 • Formy udzielanej pomocy

  • Zasiłek stały
  • Zasiłek okresowy
  • Zasiłki celowe
  • Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie
  • Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
  • Praca socjalna
  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Interwencja kryzysowa
  • Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży
  • Sprawienie pogrzebu
  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  • Ośrodek wsparcia
  • Rodzinny dom pomocy
  • Mieszkanie chronione
  • Dom pomocy społecznej

 • Świadczenia rodzinne

  Informacje na temat różnych rodzajów Świadczeń rodzinnych udzielanych potrzebującym.

 • Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie powiatu raciborskiego

  Adresy i numery telefonów Ośrodków Pomocy Społecznej gmin na terenie Powiatu Raciborskiego.

 • Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

  Stypendium szkolne lub zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 • Dodatek mieszkaniowy

  Jest to świadczenie, które ma pomóc rodzinie mającej problemy finansowe i nie będącej w stanie samodzielnie płacić czynszu. Nie pokryje on w prawdzie całości czynszu, ale może stanowić poważne wsparcie.Czytaj więcej.

 • Dodatek energetyczny

  Od stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny

 • Bezdomni

  Bezdomność to stan, który jest trudny do zrozumienia człowiekowi, który nigdy tego nie przeżył. Pamiętajmy.... Nie bądźmy obojętni! Bezdomni tak samo czują jak my. Są tacy sami jak każdy z nas, w niczym nie jesteśmy od nich lepsi, a oni od nas gorsi.

 • Przemoc w rodzinie

  Przemoc w Rodzinie to problem, który pomimo nagłaśniania i apeli często niestety jest tematem Tabu. Pamiętajmy nie bądźmy obojętni.