Bariery w komunikowaniu się

KOMPBariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Likwidacja tej bariery powinna ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się jeżeli złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON na likwidację w/w bariery. O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi: do 95% kosztów, nie więcej niż jednak do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

 

Należy pamiętać, że wszelkie prace, usługi, i zakupy można wykonać dopiero po podpisaniu umowy i przyznaniu środków finansowych. Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie będą zwrócone. W przypadku barier w komunikowaniu się o dofinansowanie można ubiegać się raz na trzy lata. Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. POBIERZ WNIOSEK

Mieszkańców powiatu raciborskiego informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy ul. Klasztorna 6 w Raciborzu: www.pcpr.raciborz.org.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.),


2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.)