Sprzęt rehabilitacyjny

SPRZET REHABNie wszystkie urządzenia służące funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej i jej właściwej rehabilitacji znajdują się na liście zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowane z NFZ oraz ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

 

  1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli średni przeciętny miesięczny dochód przypadający na jedną osobę, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek przekracza:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych

2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu (od 1 stycznia 2015r.), nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można pobrać na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. POBIERZ WNIOSEK

Dla mieszkańców naszego powiatu: http://pcpr.raciborz.org.pl lub osobiście w PCPR- ze przy ul. Klasztornej 6.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),


2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),